AXBERGS INGENJÖRSBYRÅ AB
  • förprojekterar elanläggningar
  • upprättar anbudsunderlag
  • granskar offerter och tekniska lösningar
  • gör montagekontroll
  • utför leveranskontroller och driftsättningsprov
  • upprättar selektivplaner för hög- och lågspänning
  • gör störningsanalyser
  • leder haveriutredningar
  • är en hjälp vid utvärdering och val av elutrustning
  • håller kurser om apparater

Kontakta oss

KUNSKAP!